Zachytili jsme trend sdružování více programů do jednoho celkuV našem provedení se nejedná pouze o vágní propojení na úrovni spouštění jednotlivých programů ze společného okna, ale o skutečně hlubokou integraci, která přináší uživatelům našeho softwaru opravdový užitek. Primárně sdružujeme programy naší výroby (informační systém, výpočtové programy, evidenční programy), ale jsme schopni propojit i software dalších výrobců do jednoho celku (účetní program, docházkový systém, CAD programy apod.)

Příklad integrace softwaru

Příkladem integrace většího množství programů do jednoho celku je program FANCON, který sdružuje následující software:

Výpočtový software
 • Návrh průmyslových ventilátorů na základě technických parametrů
 • Návrh pružného uložení průmyslových ventilátorů
 • Výpočet zatížení základů průmyslových ventilátorů
Evidenční software
 • Přehled technické dokumentace (katalogové listy, prohlášení o shodě, návody k použití apod.)
 • Přehled výrobních čísel
 • Přehled výkazů práce
Řízení procesů firmy
 • Řízení poptávek
 • Řízení nabídek
 • Řízení zakázek
 • Řízení nákupu
Přehledy pro management
 • Ekonomika jednotlivých zakázek
 • Bilance za období
 • Přehledy odpracované doby
 • Přehled úspěšnosti nabídek, atd.
Účetní systém (použit program jiného výrobce)
 • Načítání nákladů a příjmů do ekonomiky jednotlivých zakázek přímo z dokladů zavedených v účetním systému

Konkrétní vazby mezi jednotlivými programy

Celý systém je velmi provázaný a jednotlivá funkčnost není striktně oddělena, nýbrž je snaha o co nejpohodlnější dostupnost. Následuje popis několika málo vybraných vazeb, což má sloužit k demonstraci výhod takovéhoto řešení.

Vazba 1: Řízení nabídek – Návrh průmyslových ventilátorů

Program pro řízení nabídek obsahuje všechny nabídky zpracované ve firmě. Součástí práce na nabídce je většinou návrh vhodného ventilátoru pomocí návrhového softwaru. Popisovaná vazba umožňuje uložit informace o vybraném ventilátoru (i variantně) přímo k záznamu o nabídce a umožňuje obnovit navržený ventilátor v návrhovém programu při jakékoliv budoucí potřebě bez nutnosti vyhledávání potřebných dat. Výsledkem je významné urychlení a zkvalitnění práce s nabídkami.

Vazba 2: Přehled výrobních čísel – Návrh průmyslových ventilátorů

Evidence výrobních čísel obsahuje záznamy o všech vyrobených strojích. Opět existuje možnost uložit vybraný ventilátor z návrhového programu přímo k záznamu o výrobním čísle. Výhody a použití jsou obdobné jako v předchozím případě.

Vazba 3: Návrh pružného uložení – Návrh průmyslových ventilátorů

Pro návrh pružného uložení je zapotřebí znát rozměry a hmotnost ukládaného ventilátoru. Tedy informace, které jsou většinou obsaženy v programu pro návrh ventilátorů. Popisovaná vazba umožňuje přenos těchto informací z návrhového programu ventilátorů do programu na návrh pružného uloženíPráce se tím významně urychluje a zpřesňuje.

Vazba 4: Účetní systém – Ekonomika jednotlivých zakázek, Výkazy práce – Ekonomika jednotlivých zakázek

Účetní systém obsahuje veškeré doklady (faktury, pokladní doklady), které se vztahují ke konkrétním zakázkám. Popisovaná vazba umožňuje spárovat informace z těchto dokladů s jednotlivými zakázkami. Obdobná situace panuje z hlediska výkazů práce. Provázání všech těchto informací do jednoho celku umožňuje přehled o bilanci jednotlivých zakázek de facto on-line.

Zásady při integraci softwaru

Na závěr několik zásad, které respektujeme při tvorbě těchto rozsáhlých systémů:

 1. Propojení programů nesmí být samoúčelné. Vždy musí přinést pozitivní efekt pro koncového uživatele.
 2. Požadavky na zapracování nové funkčnosti (připojení nového softwaru) vznikají na straně uživatelů. My nabízíme pouze možnosti a navrhujeme způsoby řešení potřeb uživatelů.
 3. Výhody plynoucí z používání programu musí u KAŽDÉHO uživatele převažovat nad prací spojenou s naplňováním znalostních databází.
 4. Sběr informací a tvorba znalostních databází musí být vyvolána reálnou potřebou a nikoliv úslovím „Ono se to tak obvykle dělá“.
 5. Snažíme se, aby sběr informací a tvorba znalostních databází byl pokud možno vedlejším produktem při běžné práci s programem.