Naše řešení pro ochranu obchodního tajemství

Jak je zřejmé ze stránky referencí, jsou naše programy velmi často zaměřeny na oblast, která tvoří významné know-how našich zákazníků. Z tohoto důvodu věnujeme velkou péči ochraně těchto dat a znalostí. Samozřejmostí je zařazení odstavce o ochraně obchodního tajemství do smluv o dílo respektive je možno uzavřít samostatnou smlouvu o ochraně obchodního tajemství.

Náš Kodex jako bariéra mezi konkurenty

Složitější situace nastává v případech, kdy se jedná o vytvoření nového softwaru pro firmukterá je konkurencí našeho stávajícího zákazníka. Na jedné straně nechceme přijít o zakázku, ale na straně druhé nehodláme být podezíráni z porušení obchodního tajemství. Z tohoto důvodu se veřejně zavazujeme dodržovat následující Kodex, který se vztahuje na dodávku programů obsahujících významné know-how (hlavně se jedná o výpočtové programy):

1) Výpočtové programy mohou obsahovat pouze know-how, kterým potenciální zákazník prokazatelně disponuje a které mu umožňuje zadat vytvoření takovýchto programů i jinému dodavateli software – tzn., že software by mohl vytvořit kdokoliv jiný s potřebnými odbornými znalostmi bez znalostí konkurenčního know-how.

2) Své stávající zákazníky budeme informovat o tvorbě softwaru s podobným zaměřením, který se chystáme vytvářet pro jejich konkurenci.

3)  V případě, že potenciální zákazník nedisponuje know-how potřebným pro řešení poptávaného programubudeme se na získávání takového know-how podílet pouze za předpokladu, že jsme daný program v minulosti ještě nerealizovali, neboť by jeho řešení mohlo být ovlivněno naší znalostí konkurenčního know-how.

Ing. Josef Spilka, 19. března 2011

Vymezení Kodexem chráněného know-how

Je nutno zdůraznit, že chráněným know-how jsou v našem Kodexu míněny skutečnosti týkající se předmětu činnosti našich zákazníků. Nejedná se tedy o ochranu programovacích technik a postupů, které pro tvorbu našich programů používáme, protože tato ochrana by nám v podstatě znemožnila činnost. Naopak tyto programovací techniky a postupy považujeme za součást našeho know-how, které nám umožňuje uspět na trhu.

Postupné aktualizace a doplnění Kodexu

Ochrana obchodního tajemství je pro nás velmi důležitá, a proto se budeme o tuto problematiku nadále starat a Kodex v případě nových skutečností, které přinese praxe, rozšíříme o další pravidla.