Program VIKLAN® není omezen na konkrétní CAD systém, ale jeho využití je skutečně universální. Z tohoto důvodu je text na této stránce pojat naprosto obecně bez vazby na jakýkoliv CAD program. Text je pro přehlednost a srozumitelnost zaměřen na problematiku 3D, ale do jednotlivých fází lze doplnit též práci s 2D CAD výkresy.

Program VIKLAN® podporuje tvorbu inteligentních knihoven 3D CAD dílů, sestav i 2D CAD výkresů. Dle našich zkušeností jsou takovéto knihovny vytvářeny de facto v každé konstrukci, kde se pracuje s CAD programy a kde se opakovaně konstruují podobné produkty. V některých firmách si tyto archivy tvoří jednotliví konstruktéři pro svoji vlastní potřebu, jinde se tvoří centralizovaně pro celou konstrukci popřípadě konstrukční skupinu. Výhody použití těchto knihoven jsou zřejmé:

Úspora konstrukčních hodin
Větší kvalita konstrukční dokumentace
Omezení chybovosti

Z našich zkušeností vyplývá, že tvorbu CAD knihoven lze realizovat na více úrovních. Inteligentní CAD knihovnu lze tvořit postupně a až po zvládnutí nižší úrovně přejít na další.

Výhodou tohoto přístupu je to, že přínos pro reálnou praxi je skoro okamžitý a uvolněné kapacity lze následně věnovat na rozšiřování a zkvalitňování CAD knihovny. Již realizace první úrovně přináší nemalé úspory a má velký smysl se jí zabývat. Pro postup na další úrovně je ale nezbytné tvořit parametrické modely správně dle konkrétních pravidel, aby byly následně použitelné při zlepšování úrovně CAD knihovny. V následujících kapitolách je tvorba CAD knihoven rozvedena do větší hloubky.

Tvorba parametrických CAD modelů

Tato fáze spotřebuje největší množství času a její správné provedení je základem pro dobrou inteligentní CAD knihovnu. Nicméně každý vytvořený CAD model vám přinese časovou úsporu při jeho budoucím využití do konkrétního konstrukčního celku, a tudíž se vložený čas vrací již ve velmi krátké době. V této fázi je zapotřebí věnovat se těmto věcem:

 • Správné parametrizaci modelů z hlediska jejich tvaru a rozměrů
 • Přehledné ukládání výsledných souborů pro snadné vyhledávání
 • Přehledné pojmenovávání parametrů pro modifikaci modelů
 • Správné (jednotné) umisťování modelů v prostoru tak, aby se daly snadno zaměňovat v sestavách

Tuto fázi lze realizovat pouze s pracovníky konstrukce. Pokud ale uvažujete o dalších úrovních inteligentní CAD knihovny, bude výhodné, když nás kontaktujete a my Vám již v této fázi poskytneme poradenství, abychom se v budoucnu vyhnuli nákladným úpravám modelů.

Automatizované doplňování hodnot parametrů do CAD modelů

Tato fáze předpokládá hlubší analýzu dílů ukládaných v CAD knihovně a předpokládá, že pro každý z nich je k dispozici zdroj rozměrů pro jeho jednotlivé typy (velikosti). Zdrojů rozměrů může být více druhů:

 • Tabulka rozměrů, která již existuje například ve formě podnikové normy nebo vznikne právě na základě výše uvedené analýzy.
 • Výpočet rozměrů. Tento zdroj rozměrů může existovat v různých podobách, např. výpočet v Excelu, specializovaný výpočtový program, ruční výpočet apod.
 • Zadání rozměrů od třetí strany. Tento způsob zadání rozměrů připadá v úvahu při zakázkové výrobě výrobků, kdy si rozměry zadává finální zákazník.

Automatizované doplňování hodnot z daného zdroje rozměrů do konkrétních vstupních parametrů dílů v CAD knihovně lze potom realizovat některým z následujících způsobů:

 • Využitím možností konkrétního CAD systému (ne každý tuto věc umožňuje)
 • Naprogramování specializovaného programu, který zajistí správnou distribuci hodnot z rozměrových tabulek do parametrů CAD modelů
 • Použití programu VIKLAN® CAD Konfigurátor

V této fázi jsme Vám schopni pomoci jak tvorbou specializovaného programu, tak i dodávkou programu VIKLAN® CAD Konfigurátor.

Tvorba parametrických CAD sestav v různých variantách

display VIKLAN CAD Konfigurátor

Při správném provedení této a předcházejících fází lze dosáhnout výborných výsledků, které spočívají v automatickém vygenerování správné CAD sestavy celého stroje nebo konstrukční skupiny pro použití v konkrétní zakázce ve velmi krátké době (řád minut). Jedná se o velmi pokročilou úlohu, při které je nutno řešit následující věci:

 • Správné použití vazeb pro díly v sestavách, aby bylo možno jednotlivé modely v jedné sestavě zaměňovat bez narušení konzistence 3D sestavy
 • Parametrické polohování modelů v sestavách
 • Parametrické zaměňování variant modelů v sestavách
 • Varianty sestav
 • Správné ukládání souborů, aby je bylo možno rychle vyhledat

Část úloh popsaných v této fázi je nutno realizovat pomocí CAD programu. Pro práci s variantami modelů v sestavách, variantami sestav a pro organizaci souborů je vhodné použít program VIKLAN® CAD Konfigurátor. Tento program je též vhodný pro automatizované generování výsledných sestav a zálohování informací o použitých parametrech pro konkrétní aplikaci.

Propojení parametrických sestav s návrhovým programem pro dané zařízení

Realizace této fáze překračuje úroveň konstrukčního oddělení a má vliv na průběh zakázek potažmo i nabídek v rámci celé firmy. Typicky jsou návrhové programy pro jednotlivá zařízení používány v nabídkovém (obchodním) oddělení. Následná nabídková cena se velmi často určuje na základě hmotnosti výsledného stroje nebo zařízení. Z toho vyplývá, že pokud je do nabídkového programu napojen parametrický 3D model pro celý stroj nebo zařízení, lze hmotnost (neboli cenu) stanovit velmi snadno.

Tato fáze předpokládá existenci návrhového programu, kde je na základě technických parametrů navržen stroj nebo zařízení pro konkrétní aplikaci. Vypočtené parametry jsou potom převedeny do vstupních parametrů inteligentní CAD sestavy, která se zaktualizuje pomocí potřebných modelů a rozměrů do požadované formy. V CAD systému lze potom velmi snadno zjistit hmotnost navrženého stroje, popřípadě počet použitých dílů, jejich složitost atd.

Pro výše popsané propojení je opět vhodný VIKLAN® CAD Konfigurátor, jehož architektura je na takovéto použití připravena. Vlastní programové propojení realizujeme pro námi dodané návrhové (výpočtové) programy. Pro realizaci propojení mezi návrhovým programem od jiného dodavatele a VIKLAN® CAD Konfigurátor jsme připraveni poskytnout potřebnou součinnost.